REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem Programu Lojalnościowego jest KAROLINA MAZUR prowadząca działalność gospodarczą pod firmą SABI KAROLINA MAZUR wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: al. Komisji Edukacji Narodowej 36/112B, 02-791 Warszawa, NIP 9512505512, REGON 386750650, adres poczty elektronicznej: kontakt@haudi.pl, numer telefonu: +48 514 150 544.

1.2. Program Lojalnościowy organizowany jest w Sklepie Internetowym prowadzonym przez Organizatora pod adresem haudi.pl.

1.3. Wszelkie pojęcia niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie, które rozpoczynają się dużą literą (np. Umowa Sprzedaży), należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w regulaminie Sklepu Internetowego.

1.4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją niniejszego Programu Lojalnościowego jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w pkt. 5 niniejszego Regulaminu. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do skorzystania z Programu Lojalnościowego skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Programie Lojalnościowym.

2. DEFINICJE:

2.1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

2.1.1. UCZESTNIK, KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Programie Lojalnościowym.

2.1.2. ORGANIZATOR, SPRZEDAWCA – KAROLINA MAZUR prowadząca działalność gospodarczą pod firmą SABI KAROLINA MAZUR wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: al. Komisji Edukacji Narodowej 36/112B, 02-791 Warszawa, NIP 9512505512, REGON 386750650, adres poczty elektronicznej: kontakt@haudi.pl, numer telefonu: +48 514 150 544.

2.1.3. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY, PROGRAM – program lojalnościowy dla Klientów organizowany przez Organizatora za pośrednictwem Sklepu zgodnie z niniejszym Regulaminem.

2.1.4. PUNKTY – wirtualne punkty przyznawane Uczestnikowi przez Sprzedawcę tytułem zawieranych i opłaconych Umów Sprzedaży w Sklepie Organizatora. Punkty przyznawane mogą być również za inne czynności dokonywane w Sklepie Internetowym zgodnie z niniejszym Regulaminem.

2.1.5. REGULAMIN – niniejszy regulamin określający warunki uczestnictwa i przebiegu Programu Lojalnościowego.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM

3.1. Uczestnikiem Programu Lojalnościowego może być każdy Klient. Udział w Programie Lojalnościowym jest dobrowolny.

3.2. Klient może przystąpić do Programu Lojalnościowego poprzez łączne spełnienie następujących warunków:

3.2.1. Rejestracja Konta w Sklepie Internetowym.

3.2.2. Zaakceptowanie postanowień Regulaminu.

3.2.3. Dokonanie czynności premiowanej Punktami.

3.3. Klient obowiązany jest do korzystania z Programu Lojalnościowego zgodnie z jego założeniami i przeznaczeniem, w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Organizatora, jak i osób trzecich.

4. WARUNKI PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

4.1. Uczestnictwo w Programie jest nieodpłatne.

4.2. Program Lojalnościowy obowiązuje od 28 maja 2021 r. do odwołania.

4.3. Punkty przyznaje się Uczestnikowi zgodnie z następującym przeliczeniem:

  • 1 Punkt za każde 1,00 zł brutto ceny zakupionego Produktu (końcówki cen Produktów wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki cen Produktów wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa do pełnych złotych)
  • 50 Punktów za utworzenie Konta w Sklepie Internetowym,
  • 50 Punktów za zapisanie do Newslettera.


4.4. W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży, Punkty przyznawane są Uczestnikowi nie wcześniej niż z chwilą realizacji Umowy Sprzedaży, tj. odnotowania całkowitej płatności za Zamówienie na koncie Organizatora oraz wydania Produktu Klientowi.

4.5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Uczestnika, Uczestnikowi nie przysługują Punkty przyznane za Produkt, co do którego odstąpił od Umowy Sprzedaży.

4.6. W przypadku Punktów przyznawanych z tytułu utworzenia Konta w Sklepie Internetowym lub zapisania do Newslettera, Punkty są przyznawane Uczestnikowi z chwilą utworzenia Konta lub zapisu do Newslettera.

4.7. Dokonanie czynności premiowanej Punktami powinno nastąpić zawsze po zalogowaniu na Konto Uczestnika. W przeciwnym razie Punkty nie zostaną Uczestnikowi przyznane.

4.8. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia niektórych Produktów z niniejszego Programu Lojalnościowego. Zakup Produktów wyłączonych z Programu Lojalnościowego nie będzie premiowany Punktami. O wyłączeniu Produktu z Programu Lojalnościowego Sprzedawca poinformuje Klienta najpóźniej w trakcie składania Zamówienia.

4.9. Uczestnik ma możliwość w każdej chwili sprawdzenia salda posiadanych Punktów z poziomu Konta.

4.10. Zgromadzone Punkty Uczestnik może wymienić na rabaty do wykorzystania na zakupy w Sklepie Internetowym Organizatora. Za każde 1000 Punktów przysługuje rabat o wartości 10 zł, z zastrzeżeniem, że wartość pojedynczego rabatu dla jednego Zamówienia nie może przekroczyć 50 zł. Punkty nie pozwalają Klientowi na obniżenie kosztów dostawy oraz innych dodatkowych opłat niestanowiących ceny Produktu.

4.11. Skorzystanie z rabatu możliwe jest w trakcie składania Zamówienia, pod warunkiem, że Uczestnik jest zalogowany na Koncie oraz posiada minimalną liczbę Punktów wymaganą dla otrzymania określonego rabatu.

4.12. Punkty zgromadzone przez Uczestnika, jak również zdobyte rabaty można wykorzystać wyłącznie przez czas trwania Programu Lojalnościowego. Niewykorzystane Punkty i rabaty przepadają z chwilą zakończenia Programu Lojalnościowego.

4.13. Uczestnikowi nie przysługuje prawo wymiany Punktów ani rabatów na ekwiwalent pieniężny. Punkty i rabaty są niezbywalne, tj. Uczestnik nie ma możliwości przeniesienia prawa do Punktów i rabatów na osobę trzecią.

4.14. Program Lojalnościowy nie łączy się z wyprzedażami oraz innymi promocjami w Sklepie Internetowym, chyba że warunki odrębnej wyprzedaży lub promocji stanowią inaczej.

5. DANE OSOBOWE

5.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator (dalej: „Administrator”). Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.

5.2. Administrator przetwarza dane osobowe w celach, przez okres i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Programu Lojalnościowego skutkuje brakiem możliwości skorzystania z niego. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z Rozporządzeniem RODO i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

5.3. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

5.4. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych powyżej. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców Sklepu Internetowego przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie Regulaminu – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

5.5. Administrator może przetwarzać dane osobowe w następujących celach, na następujących podstawach i przez następujący okres:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania danych

Realizacja Programu Lojalnościowego przez Organizatora lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed podjęciem udziału w Programie Lojalnościowym

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na realizacji założeń Programu Lojalnościowego przez Organizatora

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób umowy uczestnictwa w Programie Lojalnościowym.

Marketing bezpośredni

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora, jego działalności, Sklepu Internetowego oraz dążeniu do sprzedaży Produktów

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata

Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.

Marketing

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora

Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora w związku z Programem Lojalnościowym

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na

ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń jakie może podnosić

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

(podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Administratora wynosi

Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

sześć lat).5.6. Konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

5.6.1. przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy / podmioty obsługujące magazyn i/lub proces wysyłki – w przypadku dostawy Produktu przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora, a jeżeli wysyłka następuje z magazynu zewnętrznego – podmiotowi obsługującemu magazyn i/lub proces wysyłki – w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy.

5.6.2. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Programu Lojalnościowego (w szczególności dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszym pkt. 5 Regulaminu.

5.6.3. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszym pkt. 5 Regulaminu.

5.7. Każdej osobie, które dane są przetwarzane w związku z Programem Lojalnościowym, przysługują następujące prawa:

5.7.1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

5.7.2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5.7.3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5.7.4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5.7.5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

5.7.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym pkt. 5 Regulaminu można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Regulaminu.

6. WARUNKI REZYGNACJI Z PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

6.1. Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym poprzez nadesłanie stosownego oświadczenia do Organizatora, na przykład pod adres: ul. Mokra 25, 05-090 Raszyn lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: reklamacje@haudi.pl. Rezygnacja z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym, nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia od Klienta.

7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

7.1. Reklamacje związane z Programem Lojalnościowym Klient może składać na przykład na adres u ul. Mokra 25, 05-090 Raszyn lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: reklamacje@haudi.pl.

7.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

7.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Program Lojalnościowy prowadzony jest w języku polskim, a prawem właściwym dla Programu Lojalnościowego jest prawo polskie.

8.2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; dodania lub usunięcia czynności premiowanych Punktami; zmiany metody przeliczania Punktów – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział uczestnictwa w Programie Lojalnościowym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek opłat Klient ma prawo odstąpienia od umowy. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na już zawarte Umowy Sprzedaży.

8.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

Zapisz się do newslettera
Produkt został dodany do listy życzeń
Produkt został dodany do porównania.

Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym sklepie, optymalizacji jego treści, dostosowania sklepu do Państwa indywidualnych potrzeb oraz wyświetlania, personalizacji i mierzenia skuteczności reklam w ramach zewnętrznych sieci reklamowych, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego sklepu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności sklepu.